• De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Algemene informatie

Doelstelling
Stichting Kinderopvang Flevoland stelt zich ten doel:
Het opvangen en verzorgen van kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar.


De Flierefluiter, de Speelmuiter, de Spetterfluiter en de Kadesnuiter verzorgen de opvang van kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

De Vrijbuiter, de Buitenfluiter, de Springbuiter en de Kornuiten  verzorgen de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De verzorging en begeleiding geschiedt door een deskundige team op basis van ons pedagogisch beleidsplan.
Vanaf 1 Januari 2005 is Stichting Kinderopvang Flevoland e.o opgenomen in het gemeente register als zijnde een erkende en goedgekeurde kinderopvanginstelling.

Openingstijden
Opvang vindt plaats op werkdagen, gedurende maximaal twaalf uur per dag.
In de crèche is een dag verdeeld in twee dagdelen, namelijk van 06.30 – 13.00 uur en van 13.00 – 18.30 uur.
Tevens is het mogelijk om al vanaf 06.00 te starten in de creche, voorschoolse en vakantieopvang.
Het is ook mogelijk om het ochtenddeel een uur te verlengen, of het middagdeel een uur eerder te beginnen. 

In de naschoolse opvang werken we met blokken.Tijdens de schoolvakanties bestaat kan uw kind een hele of halve dag opgevangen worden.
De buitenschoolse opvang verzorgt  standaard 1 uur voorschoolse opvang van 7.30 -8.30 uur, met de mogelijkheid om al om 06.00  te starten. 

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. sluit elke dag om 18.30 uur.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. is gesloten op alle officiële feestdagen.

Aannamebeleid
Stichting Kinderopvang Flevoland richt zich in zo breed mogelijke zin op het aanbieden van opvang voor kinderen. De opvang beperkt zich daarom niet tot kinderen van werkende en/of studerende ouders. Ook in situaties van overbelasting in de thuissituatie (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of anderszins) kunt u een beroep doen op Stichting Kinderopvang Flevoland e.o.
Kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar kunnen worden geplaatst. Indien er op dat moment geen plaats is op de gewenste dag(delen) kan een kind worden ingeschreven op de wachtlijst.
In sommige gevallen kan de directeur besluiten af te wijken van de leeftijdsgrens, bijvoorbeeld op medische of sociale indicatie. Kinderen die op medische of sociale indicatie worden aangemeld, worden in principe met voorrang geplaatst. Na overleg met arts en/of maatschappelijk werk wordt per aanmelding bekeken of versnelde plaatsing noodzakelijk is.

Voorschoolse opvang  
Elke dag vanaf 07:30 uur, of op aanvraag vanaf 06:00 uur. Wij zorgen er voor dat uw kinderen na gezellig bij ons gespeeld te hebben, en eventueel een broodje te hebben gegeten, veilig en op tijd op school komen 

De bedragen voor de voorschoolse opvang worden apart vermeld en in rekening gebracht op de maandfactuur.

Groepsgrootte en –samenstelling
Bij de Flierefluiter wordt er gewerkt met horizontale groepen.

In de babygroepen wordt per 3 kinderen 1 leidster ingezet. Deze groep omvat 12  kinderen van 0-2 jaar.

De pukkiegroepen worden gevormd door max. 14 kinderen van 2-4 jaar. Bij de pukkies is de norm 1 leidster per 7 kinderen.

Bij de Speelmuiter, de Kadesnuiter, en de Spetterfluiter werken we met een verticale groepen.

Deze groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen, met 3 leidsters.

Bij de Naschoolse en Vakantie opvang zijn er 2 groepen, n.l. de onderbouw met 1 leidster per 10 kinderen, en de bovenbouw ( vanaf +- 7 jaar) met 1 leidster per 12 kinderen.

Bij De Buitenfluiter en Springbuiter wordt er gespeeld in 1 groep met 1 leidster per 10 kinderen.
Bij de Kornuiten wordt er gespeeld in 2 groepen van 10 kinderen ( onderbouw en bovenbouw) met een leidster per 10 kinderen.

Per dagdeel/blok kan de groepsgrootte variëren.
Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de leiding ingezet.

Binnen de grenzen van het leveren van verantwoorde zorg, wordt steeds kritisch gekeken naar flexibele inzet van medewerkers, dit om de kosten voor kinderopvang zo laag mogelijk te houden, en de beleving van de kinderen zo hoog mogelijk te houden.

Inspraak ouders verzorgers
Het basisprincipe van Stichting Kinderopvang Flevoland is dat kinderopvang wordt geboden in het verlengde van de thuissituatie.
Dit betekent dat inspraak van ouders /verzorgers als basisgegeven wordt gehanteerd en daarom dagelijks plaats vindt.

Wederzijdse betrokkenheid wordt actief gestimuleerd.

Mogelijkheden om als ouder /verzorger inspraak te hebben, zijn:
  • Het rechtstreeks aanspreken van de directeur (vrijwel dagelijks mogelijk).
  • Het bijwonen van ouderavonden.

  • Zitting nemen in de ouderraad.

Medisch handelen en ziekte beleid
Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. heeft in beleid en procedures vastgelegd op welke wijze hiermee wordt omgegaan . Zie “huisreglement “ artikel 3.

Klachtenregeling
Met betrekking tot klachten geldt een laagdrempelig beleid. De hierboven genoemde inspraakprocedure biedt meerdere mogelijkheden om gevoelens van onvrede al in een vroeg stadium kenbaar te maken, zodat dit niet leidt tot klachten.

Wanneer men toch een formele klacht wil indienen kan dit. Wij zijn aangesloten bij het klachtenloket kinderopvang. Deze organisatie is te bereiken via www.klachtenloket-kinderopvang.nl of u kunt een mail sturen naar info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Deze onafhankelijke commissieleden zijn niet werkzaam voor of bij Stichting Kinderopvang Flevoland e.o.

De commissie heeft tot taak een ingediende klacht te behandelen en op basis hiervan gemotiveerd uitspraak te doen omtrent de gegrondheid van de klacht, eventueel vergezeld van aanbevelingen.

Het reglement van de klachtencommissie is verkrijgbaar bij de directeur.

Verzekeringen
Ten behoeve van de kinderen en medewerkers is een “collectieve
schoolongevallen verzekering” afgesloten.
Deze verzekering keert uit in geval van:
  • overlijden ten gevolge van een ongeval,

  • blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval,

  • kosten van geneeskundige behandeling ten gevolge van een ongeval

  • en kosten van tandheelkundige behandeling ten gevolge van een ongeval.

De dekking is van toepassing tijdens het gaan naar, het verblijf in en het komen van de crèche/ .B.S.O., alsmede datgene wat tijdens “crèche/.B.S.O verband” gebeurt, zoals uitstapjes e.d.

Daarnaast is Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. verzekerd tegen schade aan derden door een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, schoenen e.d. die vuil worden of stuk gaan tijdens het spelen of een andere activiteit van uw kind.

Wij verzoeken u dan ook om speelkleding/ schoenen mee te geven.

Hygiëne
Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. verzorgt naast fruit en drinken ook de lunch voor uw kind. U wordt verzocht door te geven wanneer uw kind enig soort eten en/ of drinken niet mag.

Het brood, beleg, melk en karnemelk worden dagelijks vers bezorgd.

De koelkast wordt zeer regelmatig schoongemaakt. 

De temperatuur wordt d.m.v. een thermometer gecontroleerd.

Melk en aanverwante bederfelijke producten worden dagelijks op houdbaarheid gecontroleerd.

Privacy richtlijnen
Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. conformeert zich aan de WET Bescherming Persoonsgegevens. Onze richtlijnen staan beschreven in het handboek ( 4.9  ) en in de algemene leveringsvoorwaarden.

Stichting kinderopvang Flevoland verzameld klant en kindgegevens welke door de klant zijn aangeleverd.

Deze gegevens worden gebruikt voor het tot stand komen van een overeenkomst betreffend de kinderopvang.

Onze gegevens worden digitaal bewaard voor de duur van de  overeenkomst.

Echter de financiële gegevens worden de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

De bewaarde gegevens worden uitgezonderd het wettelijk gezag niet aan derden verstrekt.

Voor ons privacy beleid , klik hier.

Veiligheids beleid
Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. heeft een veiligheids beleid in procedures en gebaseerd op het calamiteiten en ontruimingsplan, de Arbo voorschriften en de algemeen geldende regels zoals beschreven in het handboek  ( 2.4 en 5.5 )

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.